Kontakt

Katarzyna Dziadkowska SKILLS IN MOTION

Napisz do mnie!

kdziadkowska@skillsinmotion.pl

FB: @skillsinmotionkd

LinkedIn

Instagram